Kartalle-valmennusohjelma antaa yrityksenne avainhenkilöille yhteisen näkymän ja askelmerkit tulevaisuuteen

Kartalle-valmennusohjelman tarkoituksena on saattaa yrityksenne avainhenkilöt samalle kartalle ja tähtäämään kohti yhteisesti valittua tulevaisuutta. Valmennusohjelmassa yhdistyvät kokenut ja teidän yrityksenne tarpeisiin keskittyvä coachaus, oman joukkueenne tekeminen ja osallistaminen sekä oman alansa huippupuhujat.

Valmennuksessa ratkomme yrityksenne ongelmia – kokoamme siis juuri teille hyödyllisen kokonaisuuden. Valmennukseen valittavat teemat ovat ajankohtaisia ja niihin meidät johdattelevat alansa arvostetut ammattilaiset:

 • Johtajuus – professori Alf Rehn
 • Tulevaisuuden tutkimus – futuristi Elina Hiltunen
 • Asiakaskokemuksen merkitys – professori Hannu Saarijärvi
 • Vastuullisuus – kestävän kehityksen johtaja Riikka Paarma
 • Viestintä – toimitusjohtaja Taru Tujunen
 • Innovaatiot – hallitusammattilainen, työelämäprofessori Tero Ojanperä
 • Yrityskulttuuri – valmentaja Leena Honkasalo

Työpajoissa syvennymme näihin teemoihin yhdessä valmentaja Leena Honkasalon johdolla ja käsittelemme niitä juuri teidän yrityksenne tilanteen ja tarpeiden kautta. Voitte ottaa koko valmennusohjelman tai valita yllä mainituista aiheista itsellenne tärkeimmät.

Valmennusohjelma ei siis ole seminaari, josta yksittäinen johtaja palaa innostuneena, vaan koko johtoa koskeva pitkäjänteinen ohjelma, jolla on vaikutusta strategiseen ajatteluun ja päivittäiseen johtamiseen. Valmennuksen tavoitteena on tason nosto sekä ajattelussa että teoissa. Yhdessä viemme valmennuksessa nousseita oivalluksia yrityksenne konkreettiseen arkityöhön. Valmennusohjelman päätyttyä vahvistamme vaikuttavuutta seuraamalla tuloksia.

 

 

 

Nyt tehtävät reitinvalinnat ratkaisevat yrityksenne tuloksen tulevaisuudessa

Arkityön kiireissä aikaa laajemmalle ajattelulle löytyy harvoin, jos sitä ei erikseen varaa. Kartalle-valmennuksessa luotte napakalla ajankäytöllä ja kustannustehokkaasti kaikille yrityksen avainhenkilöille yhteisen tahdon ja suunnan tulevaisuuden päätöksille.

Varaa valmennus Leenalta numerosta 040 5560 790 tai jätä yhteydenottopyyntö.

 

 

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus soveltuu kaikille yritykselle, jotka haluavat avartaa ajatteluaan ja laajentaa katsantokantaansa. Valmennuksen avulla varmistatte, että yrityksenne hallituksella ja johtoryhmällä on sama käsitys toimintaympäristöstä ja tulevaisuuden haasteista.

Valmennusohjelman voi myös toteuttaa laajemman osallistujajoukon kesken osallistamalla johtoryhmän lisäksi yrityksen keskijohto sekä asiantuntijat. Tämä on suositeltavaa etenkin silloin, jos yrityksessä on poteroitumista tai siiloutunutta ajattelua, jotka estävät yritystä suoriutumasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Valmennuksella saavutetaan yhteiset askelmerkit ja sitoudutaan tavoitteiden saavuttamiseen. Lopputulos on strategisesti eteenpäin katsova, mutta samalla hyvin käytännönläheinen ja toimeenpaneva. Valmennus on myös erityisen toimiva strategiatyön pohjaksi.

Kauanko valmennus kestää?

Kartalle-valmennusohjelma on napakka kokonaisuus, joka rakennetaan täysin yrityksenne tarpeiden mukaan. Valmennuksen kokonaiskesto muodostuu valittujen valmennusosioiden mukaan.

Valmennuskokonaisuus sisältää:

 • alkuvalmennuksen
 • 3–6 valittua teemaa, joihin jokaiseen kuuluu videoalustus sekä työpaja
 • päätöstapaamisen, jossa vedämme yhteen opitut asiat ja sitoudutte yhdessä valittuihin toimenpiteisiin
 • sekä seurantatapaamisen 4 kuukautta valmennuksen päättymisestä

Koko valmennus on mahdollista toteuttaa täysin virtuaalisesti Teamsin avulla.

Valmennus kestää neljästä kuukaudesta vuoteen, teemoja käydään noin kuukauden välein ja valmennuspäättyy seurantatapaamiseen.

Mitä eri teemat pitävät sisällään?

Alkuvalmennus ja päätöstapaaminen muodostavat valmennuksen rungon ja sisältyvät aina Kartalle-valmennusohjelmaan. Niiden lisäksi voitte valita 3–6 yrityksellenne sopivaa teemaa, joihin teidät johdattaa oman alansa huippupuhujat. Saatte katsottavaksenne kustakin teemasta videoidut alustukset ja voitte katsoa ne itsellenne sopivana ajankohtana ennen työpajaa. Videoalustusten katsomisen jälkeen syvennymme teemoihin yhdessä Leenan vetämissä työpajoissa.

Puhujia on mahdollista saada myös esiintymään juuri teidän yritykseenne, tiedustele tästä mahdollisuudesta ja kustannuksista tarkemmin Leenalta.

Valmennusohjelma alkaa Leenan pitämällä orientaatiolla. Käymme läpi, mitä ohjelmalla tavoitellaan ja miten eri moduuleihin valmistaudutaan. Lisäksi pureudumme yrityskulttuuri-teemaan ja työstämme sitä yhteisessä työpajassa. Onko yrityksenne johdolla keskenään sama käsitys, millaista yrityskulttuuria olette tavoittelemassa ja mitkä ovat mahdolliset suurimmat esteet sen saavuttamisessa? Tämä on teemoista ainoa, jossa alustuspuheenvuoro pidetään joko teamsilla tai livenä, ei videolla.

Alustuksessa herätellään ajatuksia johtajuuden eri ulottuvuuksista ja näitä kysymyksiä työstetään myös yhteisessä työpajassa. Miten luottamus näkyy teidän johtamisessanne? Onko johtoryhmän keskinäinen avoimuus sillä tasolla, että kaikista asioista voidaan puhua ja vaikeitakin kysymyksiä voidaan käsitellä rakentavasti? Miten osoitatte arvostusta – entä miten henkilöstö sen kokee? Onko johtajilla oikeus olla aito, oma itsensä? Herätättekö luottamusta alaistenne edessä toimimalla aidosti, aina samalla johdonmukaisella tavalla ja siten luomalla vakautta organisaatioon?

Alf Rehn

Alf Rehn
innovaation, designin ja johtamisen professori

Meidän on tarve ymmärtää tuotteemme ja palvelumme lisäksi se, miten tuotteemme ja palvelumme limittyvät asiakkaidemme maailmaan. Mikä kaikki helpottaa asiakkaan elämää, tekee siitä vaivattomampaa tai mukaansa tempaavampaa? Miten varmistatte, ettei yrityksenne tuotteen tai palvelun hankita ole hidas, stressaava, epämiellyttävä tai tylsä kokemus? Onko asiakas mainittu arvoissanne? Pidättekö asiakaskokemusta riittävästi hallituksen ja johtoryhmän agendalla? Ymmärrättekö asiakaskokemuksen eri kosketuspisteet samalla tavalla?

Hannu Saarijärvi

Hannu Saarijärvi
markkinoinnin professori

Tulevaisuustyö voi olla yrityksenne kilpailuetu. Oman henkilöstön osallistaminen tulevaisuuden heikkojen signaalien pohdintaan sitouttaa ja antaa mahdollisuuden olla mukana luomassa uutta. Johtoryhmän ja hallituksen yhteinen näkemys siitä, mitä erilaisia mahdollisuuksia tai uhkia on nurkan takana odotettavissa, auttaa varautumaan erilaisiin tulevaisuuden vaihtoehtoihin. On hyvä katsoa myös oman toimialan ulkopuolelle ja nähdä mahdollisuuksia toimialamurroksessa. Katse kannattaa nostaa rohkeasti myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja miettiä tulevaisuutta isosti.

Elina Hiltunen

Elina Hiltunen
futuristi

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat osa jokaisen yrityksen arkea. Vastuullisuuden määritteleminen oman yrityksen toiminnassa on tärkeää. Vastuullisuus tulee ottaa huomioon myös innovaatioiden kaupallistamisessa. Vastuullisen liiketoiminnan ja johtamisen toteuttaminen on asia, joka houkuttelee yritykseen parhaita kyvykkyyksiä myös tulevaisuudessa. Haastavilla työvoimamarkkinoilla yrityksen vastuullisuus on kilpailuetu erityisesti nuorempien ikäluokkien rekrytoinnissa. Työpajassa pureudumme niihin käytännön tapoihin, joilla pystytte toteuttamaan kestävämpää liiketoimintaa ja vastuullisempaa tulevaisuutta.

Riikka Paarma

Riikka Paarma
kestävän kehityksen johtaja

Viestintä on läsnä yrityksenne jokaisessa päivässä. Yrityksenne viestii jatkuvasti ulospäin jokaisessa asiakaskohtaamisessa, jokaisella twiitillä, postauksella ja suunnitellulla markkinointiviestinnällä perinteisemmässä mediassa. Myös sisäisen viestinnän jano on loputon. Miten yrityksessänne huolehditaan siitä, että ihmisillä on riittävä tieto omien tehtäviensä sujuvaan hoitamiseen? Sekä ulkoisella että sisäisellä viestinnällä tavoitellaan vuoropuhelua ja edistetään tavoiteltavaa muutosta. Kriisiviestintä on oma osaamisalueensa ja myös varautuminen tähän on syytä tehdä ennalta. Alustuksen ja työpajan jälkeen ymmärrätte myös, millaisella viestinnällä saavutetaan luottamus ja luodaan vakauttavaa ilmapiiriä.

Taru Tujunen

Taru Tujunen
toimitusjohtaja

Miten valjastaa yrityksessänne mahdollisesti viriävä yrittäjähenki ja innovatiivisuus keksinnöiksi? Onko yrityksessänne mahdollista hyödyntää tekoälyä ja alustataloutta? Hyödyttäisikö alustan tarjoaminen myös muita käyttäjiä tai voisitteko te hyötyä jonkun muun tarjoamasta alustasta? Voisitteko te edistää yrityksessänne positiivista asennetta sisäiseen yrittäjyyteen? Miten lisäätte rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin ja etsiä kumppaneita, jos ette itse vielä osaa tai uskalla toteuttaa ideoitanne? Miten kouluttaa henkilöstöä innovaatioiden kehittelyyn ja kaupallistamiseen?

Tero Ojanperä

Tero Ojanperä
hallitusammattilainen, työelämäprofessori

Yhteenvedossa kertaamme valmennusohjelman aikana sovitut asiat. Käymme läpi vastuuhenkilöt, aikataulut ja mahdolliset muutosten toteutustavat. Varmistamme, että jo sovittujen tehtävien läpivienti on vauhdissa ja että jokainen on ymmärtänyt roolinsa muutoksessa. Varmistamme, että tavoitteet ovat selkeät.

Valmennuksen vaikuttavuutta seuraamme noin 4 kuukautta valmennusohjelman viimeisen osion jälkeen, jolloin pidämme 1,5 tunnin seurantapalavarin. Tapaamisessa tarkastelemme, ovatko valmennuksen aikana sovitut asiat edistyneet ja ovatko vastuuhenkilöt saaneet asiat liikkeelle. Tähän seurantapalaveriin voivat ottaa osaa joko kaikki valmennukseen osallistuneet tai vain valikoitu pienempi joukko.

 

Mitä voit odottaa valmennukselta?

Saat kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan, ohjatun kokonaisuuden, jossa yrityksen kaikki avainhenkilöt saavat ajattelulleen saman pohjan. Ohjelman aikana haastetaan johto avoimeen keskusteluun, jonka pohjalta on mahdollista saavuttaa yhteisöllinen tason nosto – tason nosto sekä ajattelussa että teoissa. Yhdessä viemme valmennuksessa nousseita oivalluksia yrityksenne konkreettiseen arkityöhön ja myös seuraamme tuloksia.

Valmennuksen avulla kaikki yrityksenne avainhenkilöt saavat kerralla samat opit, osallistuvat samoihin työpajoihin, jakavat hyviä käytäntöjä ja ennen kaikkea sitoutuvat yhdessä valittuihin konkreettisiin toimiin.

 

Saatetaan yrityksenne avainhenkilöt samalle kartalle ja suuntaamaan kohti yhteisesti valittua tulevaisuutta. Varaa valmennus Leenalta numerosta 040 5560 790 tai jätä yhteydenottopyyntö.